Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

Portrait of Confucius ; Kongzi ; Zhi sheng xian shi xiang ; Kong Qiu xiang ; Kong zi xiang

Harvard Library

DESCRIZIONE

Parte della collezione Chinese rubbings collection
Rubbing from a stele depicting Confucius in the center. / On the top, title written as ""Zhi sheng xian shi xiang""-- portrait of the most honored teacher, Confucius (551-479 BC). Inscription in the upper right corner followed by a seal of the artist in both Han and Manchu writings. Portrait painted by He shuo guo qin wang (Prince Yun Li, also called Guo yi qin wang, the 17th. son of Emperor Kangxi1723, Qing Dynasty).
Genere: rubbings
Data: 19th cent.-early 20th cent.
Formato: 141 x 109 cm
Note: Citation/references: Xi'an bei lin, 1963. p. 95. / Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 12, v. 104, p. 364-365. / Beijing tu shu guan cang hua xiang ta ben hui bian, 1993, v. 1, p. 177. (Kong Qiu xiang). / Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 21 (Yun Li).General note: Script style: title in zhuan shu; inscriptions in kai shu. ; F-31 (145 x 111 cm) duplicate. Historical: Stele date: 15th. day of 9th. mo. of 12th. yr. of Yongzheng, Qing Dyansty (1734).
Repository: Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University"