Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

"Stele of ""Chunhua ge fa tie"", (Model-Letter Compendia of the Chunhua reign)-- 4th. volume: famous officials ; Ge tie ; Guan tie ; Chunhua ge tie ; Chun hua fa tie ; Chunhua ge mi ge tie ; Chunhua mi ge fa tie ; Su wang fu ben Chunhua ge fa tie ; Lanzhou Chunhua ge tie ; Ming ta su fu ben ; Xi'an ben ; Guan zhong ben ; Guan fa tie ; Li dai ming chen fa tie di si ; Chunhua ge fa tie di si (ming chen)"

; ; ;

Harvard Library

DESCRIZIONE

Parte della collezione Chinese rubbings collection
Rubbings from stele of ""Chunhua ge fa tie"", (Model-Letter Compendia of the Chunhua reign). Inscriptions of the 4th. volume of Chunhuage tie: Ming chen (famous officials). Copied and engraved by Fei Jiazhu in 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646). 34 calligraphy models in 24 pages of rubbings: (Numbering from Junka kakucho, 1980) 128. Liang shang shu Wang Yun (Wang Yuanli, 481-549 ): Han ning tie (in xing cao). 129. Liang te jin Shen Yue (Shen Xiuwen, 441-513): Jin nian tie (in cao shu). 130. Liang Jiao zhou ci shi Ruan Yan (Ruan Wenji, Liang Dynasty 502-557): Dao zeng tie (in cao shu). 131. Liang zheng nan jiang jun Xiao ?? (Xiao Que / Xiao Zhongzheng, Liang Dynasty 502-557): Xiao jing duan jian (in cao shu). 132. Liang Xiao Sihua (406-455): Yi yue tie (in cao shu). 133. Liang Xiao Ziyun (Xiao Jingqiao, 486-548): Lie zi san zhang (in kai shu). 134. Chen chao Chen Kui (Chen Lindao, Jin Dynasty 265-420): Kui bai tie (in cao shu). 135. Chen chao Chen Kui (Chen Lindao, Jin Dynasty 265-420): Bo li tie (in xing cao). 136. Zhong shu ling Chu Suiliang (Chu Dengshan, 596-658): Tan fu tie (in xing shu). 137. Zhong shu ling Chu Suiliang (Chu Dengshan, 596-658): Shan he tie (in xing kai). 138. Zhong shu ling Chu Suiliang (Chu Dengshan, 596-658): Jia zhi tie (in xing shu). 139. Tang mi shu shao jian Yu Shinan (Yu Boshi, 558-638): Da yun tie (in kai shu). 140. Tang mi shu shao jian Yu Shinan (Yu Boshi, 558-638): Qu yue tie (in xing cao). 141. Tang mi shu shao jian Yu Shinan (Yu Boshi, 558-638): Lin Yue Yi lun tie (in xing cao). 142. Tang mi shu shao jian Yu Shinan (Yu Boshi, 558-638): Dong gu tie (in xing cao). 143. Tang mi shu shao jian Yu Shinan (Yu Boshi, 558-638): Zheng zhang guan tie (in xing shu). 144. Tang mi shu shao jian Yu Shinan (Yu Boshi, 558-638): Pan Liu tie (in cao shu). 145. Tang shuai geng ling Ouyang Xun (Ouyang Xinben, 557-641): Lan re tie (in xing shu). 146. Tang shuai geng ling Ouyang Xun (Ouyang Xinben, 557-641): Jing si tie (in xing shu). 147. Tang shuai geng ling Ouyang Xun (Ouyang Xinben, 557-641): Ping an tie (in xing shu). 148. Tang shuai geng ling Ouyang Xun (Ouyang Xinben, 557-641): Zu xia tie (in xing shu). 149. Tang shuai geng ling Ouyang Xun (Ouyang Xinben, 557-641): Bi nian tie (in xing kai). 150. Tang shuai geng ling Ouyang Xun (Ouyang Xinben, 557-641): Jiao qi tie (in xing cao). 151. Tang jian yi tai fu Liu Gongquan (Liu Chengxuan, 778-865): Sheng ci tie (in cao shu). 152. Tang jian yi tai fu Liu Gongquan (Liu Chengxuan, 778-865): Fu shen tie (in xing cao). 153. Tang jian yi tai fu Liu Gongquan (Liu Chengxuan, 778-865): Feng rong tie (in xing shu). 154. Tang jian yi tai fu Liu Gongquan (Liu Chengxuan, 778-865): Shi liu ri tie (in kai shu). 155. Tang jian yi tai fu Liu Gongquan (Liu Chengxuan, 778-865): Ru wen tie (in xing shu). 156. Tang Li Yong (Li Taihe / Li Beihai, 678-747): Qing re tie (in cao shu). 157. Tang jian yi tai fu Chu Tinghui (Tang Dynasty 618-907): Tong fa shi tie (in xing shu). 158. Tang shang shu lang Xue Ji (Xue Sitong, 649-713): Lun kuai tie (in xing kai). 159. Tang ming zhou ci shi Xu Qiaozhi (Xu Weiyue, Tang Dynasty 618-907): Chun shou yu han tie (in xing cao). 160. Tang dong gong chang shi Lu Jianzhi (Tang Dynasty 618-907): Jin de tie (in cao shu). 161. Tang Bo Shaozhi (Liu-Song Dynasty 420-479): Hui huan zhu zhi tie (in xing cao).
Genere: rubbings
Data: 19 th. century?
Formato: 26.5 x 35 cm
Note: Citation/references: Junka kakucho, 1980, v. 4. ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 4, v. 36-42, p.4067 (Chunhua ge tie) (full rubbing and all sections). ; Zhongguo fa tie quan ji, 2002, v. 1, p. 1-28; v. 17, p. 147 (Chunhua mi ge fa tie). ; Xi'an bei lin, 1963. p. 32. ; Xi'an bei lin shi, 1998, p. 238; p. 280. ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 209 (Chunhua ge mi ge tie). ; Shodo geijutsu, 1971, v. 3, pl. 38, p. 194 (Sa kyaku jo / Zuo jiao tie); v. 4, pl. 155, p. 220 (Fuku sin jo / Fu shen tie). ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 116 (Wang Zhu); p. 428 (Shen Yue); p. 468 (Ruan Yan); p. 1416 (Xiao Que); p. 1412 (Xiao Sihua); p. 1410 (Xiao Ziyun); p. 1027 (Chen Kui); p. 1376 (Chu Suiliang); p. 1231 (Yu Shinan); p. 1344 (Ouyang Xun); p. 604 (Liu Gongquan); p. 379 (Li Yong); p. 1375 (Chu Tinghui); p. 1463 (Xue Ji); p. 723 (Xu Qiaozhi); p. 974 (Lu Jianzhi). ; Zhonghua shu xue da ci dian, 2000, p. 591 (Chunhua ge tie).General note: Script style: in xing cao, cao shu, kai shu, xing shu, xing kai. ; Rubbing from stele of Chunhua Ge Tie - a collection of calligraphic works in Northern Song Dynasty, Shunzhi edition ( in 143 stelae). It consists of 420 calligraphic works by 103 calligraphers of various ancient Chinese dynasties. Stele is copied and engraved by Fei Jiazhu in 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646). ; This version (1646) is a reproduction of ""Su wang fu ben Chun hua ge fa tie"", also called ""Lanzhou Chunhua ge tie"", engraved by Wen Bojian under Zhu Shenyao's (Ming royal member) commission in 43rd. yr. of Wanli, Ming Dynasty (1615). ; ""Chunhua Ge Tie"", ""Model-Letter Compendia of the Chunhua reign"", the earliest known calligraphy collection of model letters. Northern Song Emperor Taizong (Zhao Jiong, r. 976-997) assigned an imperial compiler, Wang Zhu (997-1057), to select the imperial collected calligraphy masterpieces from the Han Dynasty (206 BC-AD 220) to the Tang Dynasty (618-907), and engrave them on wooden plates (some recorded: stone) in 3rd. yr. of Chunhua, Northern Song Dynasty (992). 10 volumes. Original wood blocks no longer exist. Various reproductions since Northern Song Dynasty. ; C-146 is a duplicate set. Historical: Stele date: 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646).
Repository: Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University"