Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

Stele commemorating Buddhist monk Daoyin ; Tang Daoyin chan shi bei ; Da Tang gu fan jing da de Yi zhou Duo bao si Daoyin fa shi bei wen bing xu ; Gu da de yin fa shi bei ; Daoyin chan shi bei ; Daoyin fa shi bei (b)

Harvard Library

DESCRIZIONE

Parte della collezione Chinese rubbings collection
Rubbing of inscription from a stele commemorating Buddhist monk Daoyin's (586-658) contributions in canon translations while helping famous Buddhist scholar, Xuanzang of the Tang dynasty. Inscriptions written by Li Yan and calligraphy by Ouyang Tong (active in 676-678, son of famous Tang calligrapher Ouyang Xun 557-641). Stele engraved by Chang Changshou and Fang Su. Stele commissioned by Xuanning, Daoyin's pupil.
Genere: rubbings
Data: 19th. century?
Formato: 218 x 101 cm
Note: Citation/references: Xi'an bei lin, 1963. p. 21. ; Jin shi cui bian, 1805, v. 54, p. 16. ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 1, v. 6, p. 674-730. (full rubbing and all sections) ; Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian, 1991, v. 14, p. 83. ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 701. (Daoyin fa shi bei). ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 169. ; Zhongguo mei shu quan ji, shu fa zhuan ke bian, 1989, v. 3, pl. 41 (p. 86-87); p. 22. ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 1344. (Ouyang Tong).General note: Script style: kai shu. ; Stele originally located in Huiri Temple, Changan (current Xi'an) and currently in Shaanxi Province Museum, Xi'an, Shaanxi Province. ; C-11 is a duplicate copy. Historical: Stele date: 10th. day of 10th. mo. of 3rd. yr of Longshuo, Tang (663).
Repository: Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University"