Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

"Stele of ""Chunhua ge fa tie"", (Model-Letter Compendia of the Chunhua reign)-- 2nd. volume: the famous officials ; Chunhua ge mi ge tie ; Chun hua fa tie ; Chunhua ge tie ; Guan tie ; Ge tie ; Li dai ming chen fa tie di er ; Chunhua mi ge fa tie ; Su wang fu ben Chunhua ge fa tie ; Lanzhou Chunhua ge tie ; Ming ta su fu ben ; Xi'an ben ; Guan zhong ben ; Chunhua ge fa tie di er ( ming chen )"

; ;

Harvard Library

DESCRIZIONE

Parte della collezione Chinese rubbings collection
Rubbings from stele of ""Chunhua ge fa tie"", Model-Letter Compendia of the Chunhua reign. Inscriptions of the 2nd. volume of Chunhuage tie: Ming chen (the famous officials). Copied and engraved by Fei Jiazhu in 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty. (1646). 43 calligraphy models (51-93) in 28 pages of rubbings: (Numbering from Junka kakucho, 1980) 51. Han Zhang Zhi (Zhang Boyin, active in 190-193, Eastern Han Dynasty): Guan jun tie (in cao shu). 52. Han Zhang Zhi (Zhang Boyin, active in 190-193, Eastern Han Dynasty): Zhong nian tie (in cao shu). 53. Han Zhang Zhi (Zhang Boyin, active in 190-193, Eastern Han Dynasty): Jin yu gui tie (in cao shu). 54. Han Zhang Zhi (Zhang Boyin, active in 190-193, Eastern Han Dynasty): Er yue ba ri tie (in cao shu). 55. Han Zhang Zhi (Zhang Boyin, active in 190-193): Qiu liang ping shan tie (in cao shu). 56. Hou Han Cui Ziyu (Cui Yuan, 77-142): Xian ru tie (in cao shu). 57. Wei Zhong Yao (Zhong Yuanchang, 151-230): Xuan shi biao (in kai shu). 58. Wei Zhong Yao (Zhong Yuanchang, 151-230): Huan shi biao / Zuo shu huan shi biao (in kai shu). 59. Wei Zhong Yao (Zhong Yuanchang, 151-230): Bai ji tie / Bai ji sui nei tie (in kai shu). 60. Wei Zhong Yao (Zhong Yuanchang, 151-230): Yin dun tie (in xing kai). 61. Wei Zhong Yao (Zhong Yuanchang, 151-230): Xue han tie (in xing kai). 62. Wei Zhong Yao (Zhong Yuanchang, 151-230): De chang feng shu tie (in xing cao) 63. Wu Qingzhou chi shi Huang Xiang (Huang Xiuming, Wu of Three Kingdom 222-280): Wen wu tie (in cao shu). 64. Wu Qingzhou chi shi Huang Xiang (Huang Xiuming, Wu of Three Kingdom 222-280): Wan an tie (in zhang cao). 65. Jin cheng xiang Zhang Hua (Zhang Maoxian, 232-300): Zan xi tie (in cao shu) 66. Jin cheng xiang Huan Wen (Huan Yuanzi, 312-373): Da shi tie (in cao shu). 67. Jin cheng xiang Wang Dao (Wang Maohong, 276-339): Xing shi tie (in cao shu). 68. Jin cheng xiang Wang Dao (Wang Maohong, 276-339): Gai shuo tie (in cao shu). 69. Jin cheng xiang Wang Dun (Wang Chuzhong, 266-324): La jie tie (in cao shu). 70. Jin zhong shu li Wang Jia (Wang Jinhe, 323-358): Ru gao tie (in cao shu). 71. Jin zhong shu li Wang Jia (Wang Jinhe, 323-358): Ren ai tie / Bu xiao tie (in xing shu). 72. Jin zhong shu li Wang Jia (Wang Jinhe, 323-358): Xun zi tie (in xing shu). 73. Jin zhong shu li Wang Jia (Wang Jinhe, 323-358): Gan sai tie (in cao shu). 74. Jin si tu Wang Min (Wang Jiyan, 351-388): Ci nian tie (in xing cao). 75. Jin si tu Wang Min (Wang Jiyan, 351-388): Shi ba ri tie (in cao shu). 76. Jin si tu Wang Min (Wang Jiyan, 351-388): He ru tie (in xing shu). 77. Jin si tu Wang Min (Wang Jiyan, 351-388): Jin yu chu tie (in cao shu). 78. Jin si tu Wang Xun (Wang Yuanlin, 350-401): Mo dong tie (in cao shu). 79. Jin shi zhong Wang Yi (Wang Shijiang, 276-322): Er shi si ri tie (in cao shu). 80. Jin shi zhong Wang Yi (Wang Shijiang, 276-322): Liang biao / Xiang chu biao and Shang yuan di biao (in xing kai) 81. Jin shi zhong Wang Yi (Wang Shijiang, 276-322): Qi yue shi san zi tie (in cao shu). 82. Jin shi zhong Wang Yi (Wang Shijiang, 276-322): Sao he ru tie (in cao shu). 83. Jin tai zai Gaoping Xi Jian (Xi Daowei, 269-339): Xiao xing tie (in xing kai). 84. Jin shi zhong Xi Yin (Xi Fanghui, 313-384): Jiu yue qi ri tie (in cao shu). 85. Jin shi zhong Xi Yin (Xi Fanghui, 313-384): Er shi si ri tie (in cao shu). 86. Jin shi zhong Xi Yin (Xi Fanghui, 313-384): Yuan jin tie (in cao shu). 87. Jin shi zhong Xi Yin (Xi Fanghui, 313-384): Jin yu tie (in cao shu). 88. Jin zhong shu lang Xi Chao (Xi Jinxing, 336-377): Yuan jin wu ta shuo tie (in xing kai). 89. Jin shang shu ling Wei Guan (Wei Boyu, 220-291): Dun zhou tie (in cao shu). 90. Jin huang men shi lang Wei Heng (Wei Jushan, 252-291): Yi ri tie (in cao shu). 91. Jin tai fu cheng jun Xie An (Xie Anshi, 320-385): Qi men tie (in xing shu). 92. Jin tai fu cheng jun Xie An (Xie Anshi, 320-385): Liu yue er shi ri tie (in xing cao). 93. Jin san ji chang shi Xie Wan (Xie Wanshi, Xie An's brother, Eastern Jin Dynasty 317-420): Gao lang tie (in xing cao).
Genere: rubbings
Data: 19 th. century?
Formato: 26.5 x 35 cm
Note: Citation/references: Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 4, v. 36-42, p.4067. (Chunhua ge tie) (full rubbing and all sections) ; Junka kakucho, 1980, v. 2. ; Xi'an bei lin, 1963. p. 32. ; Xi'an bei lin shi, 1998, p. 280. ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 209. ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 833 (Zhang Zhi); p. 799 (Cui Yuan); p. 1477 (Zhong Yao); p. 613 (Huang Xiang); p. 857 (Zhang Hua); p. 735 (Huan Wen); p. 132 (Wang Dao); p. 107 (Wang Dun); p. 90 (Wang Jia); p. 91 (Wang Min); p. 97 (Wang Xun); p. 127 (Wang Yi ); p. 646 (Xi Jian); p. 646 (Xi Yin); p. 646 (Xi Chao); p. 1419 (Wei Guan); p. 1418 (Wei Heng); p. 1466 (Xie An); p. 1471 (Xie Wan). ; Zhong hua shu xue da ci dian, 2000, p. 389 (Guan jun tie); p. 434 (Qiu liang ping shan tie); p. 591 (Chunhua ge mi ge tie); p. 403 (Xuan shi biao); p. 874 (Huan shi tie); p. 181 (Bai ji sui nei tie); p. 929 (Zan xi tie); p. 430 (Xing shi tie); p. 469 (Ru gao tie); p. 52 (Ren ai tie); p. 142 (Xun zi tie); p. 170 (Ci nian tie); p. 12 (Shi ba ri tie); p. 169 (Mo dong tie); p. 493 (Xiang chu tie).General note: Script style: cao shu; kai shu; xing kai; xing cao; zhang cao; xing shu. ; Rubbing from stele of Chunhua Ge Tie - a collection of calligraphic works in Northern Song Dynasty, Shunzhi edition (in 143 stelae). It consists of 420 calligraphic works by 103 calligraphers of various ancient Chinese dynasties. Stele is copied and engraved by Fei Jiazhu in 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646). ; This version (1646) is a reproduction of ""Su wang fu ben Chun hua ge fa tie"", also called ""Lanzhou Chunhua ge tie"", engraved by Wen Bojian under Zhu Shenyao's (Ming royal member) commission in 43rd. yr. of Wanli, Ming Dynasty (1615). ; ""Chunhua Ge Tie"", ""Model-Letter Compendia of the Chunhua reign"", the earliest known calligraphy collection of model letters. Northern Song Emperor Taizong (Zhao Jiong, r. 976-997) assigned an imperial compiler, Wang Zhu, to select the imperial collected calligraphy masterpieces from the Han Dynasty (206 BC-AD 220) to the Tang Dynasty (618-907), and engrave them on wooden plates (some recorded: stone) in 3rd. yr. of Chunhua, Northern Song Dynasty (992). 10 volumes. Original wood blocks no longer exist. Various reproductions since Northern Song Dynasty. ; C-142 is a duplicate set. Historical: Stele date: 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646).
Repository: Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University"