Fai Login o Registrati per scaricare i media e creare liste
Copertina
Suggerisci modifica o segnala un errore

"Stele of ""Chunhua ge fa tie"", (Model-Letter Compendia of the Chunhua reign)-- 5th. volume: Ancient masters ; Ge tie ; Guan tie ; Chunhua ge tie ; Chun hua fa tie ; Chunhua ge mi ge tie ; Chunhua mi ge fa tie ; Su wang fu ben Chunhua ge fa tie ; Lanzhou Chunhua ge tie ; Ming ta su fu ben ; Xi'an ben ; Guan zhong ben ; Guan fa tie ; Chunhua ge fa tie di wu (zhu jia gu fa tie)"

Harvard Library

DESCRIZIONE

Parte della collezione Chinese rubbings collection
Rubbings from stele of ""Chunhua ge fa tie"", (Model-Letter Compendia of the Chunhua reign). Inscriptions of the 5th. volume of Chunhuage tie: Zhu jia gu fa tie (Ancient masters). Copied and engraved by Fei Jiazhu in 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646). 13 calligraphy models in 25 pages of rubbings: (Numbering from Junka kakucho, 1980) 162. Cang Jie (legendary figure usually attributed with the invention of the first writing system of China): Wu ji tie (in zhuan shu). 163. Xia Yu (Dayu, Sage king Yu of Xia 21st. c. -16th. c. BCE): Chu ling tie (in zhuan shu). 164. Lu si kou Zhongni (Kong Qiu / Kong Zi, 551-479 BCE): Yan ling tie (in zhuan shu). 165. Shi Zhou (historian during Zhou Xuanwang reign 827-782 BCE): Tang zhou tie (in zhuan shu). 166. Qin cheng xiang Li Si (Li Tonggu, ?-208 BCE): Tian chou tie (in zhuan shu). 167. Qin Cheng Miao (Cheng Yuancen, Qin 221-206 BCE): Tian qing tie (in kai shu). 168. Song Dan (Song Cangzhu, active in 713-741): Qing tong xiong di shu (in xing cao). 169. Wei fu ren (Wei Shuo, 270-349): Qi shou he nan tie (in xing kai). 170. Ku fa tie: Wan han tie (in xing cao). 171. Sui chao fa tie: Hui ze fa shi tie (in xing kai). 172. Sui seng Zhiguo (active during Sui Yangdi, reign 580-618): Ping shu wu ze (in xing kai). 173. He shi: Tou lao tie (in xing cao). 174. He shi: Qu liu tie (in cao shu). 175. Cai Yan (Cai Wenji, Eastern Han 25-221): Wo sheng tie / Hu jia yin (in cao shu). 176. Ku fa tie: Jing zu tie (in xing cao). 177. Ku fa tie: Po yang tie (in xing cao). 178. Ku fa tie: Gu bu tie (in zhang cao). 179. Ku fa tie: Liang Yue tie (in zhang cao). 180. Seng Huaisu (Qian Cangzhen, 737-?): Zhen shu guo Zhong tie (in cao shu). 181. Zhang Xu (Zhang Bogao, Tang dynasty 618-907): Wan fu tie (in cao shu). 182. Zhang Xu (Zhang Bogao, Tang dynasty 618-907): Shi wu ri tie (in cao shu). 183. Gu fa tie: Yi wu tie (in xing cao). 184. Gu fa tie: Xian kuang tie (in cao shu).
Genere: rubbings
Data: 19 th. century?
Formato: 26.5 x 35 cm
Note: Citation/references: Junka kakucho, 1980, v. 5. ; Xi'an bei lin quan ji, 1999, Case No. 4, v. 36-42, p.4067 (Chunhua ge tie) (full rubbing and all sections). ; Zhongguo fa tie quan ji, 2002, v. 1, p. 1-28; v. 17, p. 147 (Chunhua mi ge fa tie). ; Xi'an bei lin, 1963. p. 32. ; Xi'an bei lin shi, 1998, p. 238; p. 280. ; Shannxi gu dai shi ke yi shu, 1995, p. 209 (Chunhua ge mi ge tie). ; Zhongguo mei shu jia ren ming ci dian, 1981, p. 116 (Wang Zhu); p. 25 (Kong Qiu); p. 160 (Shi Zhou); p. 385 (Li Si); p. 1104 (Cheng Miao); p. 329 (Song Dan); p. 1418 (Wei fu ren); p. 1076 (Zhiguo); p. 1502. (Huaisu); p. 821 (Zhang Xu). ; Zhonghua shu xue da ci dian, 2000, p. 591 (Chunhua ge tie); p. 720 (Cang Jie); p. 163 (Shi Zhou).General note: Script style: zhuan shu, kai shu, xing cao, xing kai, cao shu, zhang cao. ; Rubbing from stele of Chunhua Ge Tie - a collection of calligraphic works in Northern Song Dynasty, Shunzhi edition (in 143 stelae). It consists of 420 calligraphic works by 103 calligraphers of various ancient Chinese dynasties. Stele is copied and engraved by Fei Jiazhu in 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646). ; This version (1646) is a reproduction of ""Su wang fu ben Chun hua ge fa tie"", also called ""Lanzhou Chunhua ge tie"", engraved by Wen Bojian under Zhu Shenyao's (Ming royal member) commission in 43rd. yr. of Wanli, Ming Dynasty (1615). ; ""Chunhua Ge Tie"", ""Model-Letter Compendia of the Chunhua reign"", the earliest known calligraphy collection of model letters. Northern Song Emperor Taizong (Zhao Jiong, r. 976-997) assigned an imperial compiler, Wang Zhu (997-1057), to select the imperial collected calligraphy masterpieces from the Han Dynasty (206 BC-AD 220) to the Tang Dynasty (618-907), and engrave them on wooden plates (some recorded: stone) in 3rd. yr. of Chunhua, Northern Song Dynasty (992). 10 volumes. Original wood blocks no longer exist. Various reproductions since Northern Song Dynasty. ; C-148 is a duplicate set. Historical: Stele date: 3rd. yr. of Shunzhi, Qing Dynasty (1646).
Repository: Fine Arts Library, Special Collections, Harvard University"